Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RJKP

Zawiadomienie

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 22.06 br. o godzinie 18:00 w siedzibie Klubu RJKP w Kiekrzu ul. Wilków Morskich 45 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego.

Plan obrad ZWZC RJKP:
1. Otwarcie obrad i zagajenie Komandora Klubu.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej na ZWZC RJKP.
4. Sprawozdania członków Zarządu RJKP o działaniu Zarządu za 2021 r. w tym: sprawozdanie Komandora Klubu, Skarbnika Klubu i Komandora ds. sportowych.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej w sprawie kontroli działań Zarządu za 2021r.
6. Głosowanie Członków Walnego Zgromadzenia nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu RJKP za 2021.
7. Wystąpienie Przedstawiciela Komisji Statutowej .
8. Wystąpienie Komandora Klubu .
9. Głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu
10. Wolne głosy i wnioski Członków ZWZC RJKP i przeprowadzenie głosowań nad wnioskami.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej z zaprotokołowanych wniosków i wyników głosowań.
12. Zakończenie obrad.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania mandatu dla członka zwyczajnego na ZWZC RJKP będzie potwierdzona przez Skarbnika Klubu uregulowana sytuacja finansowa względem RJKP w zakresie zapłaconych składek członkowskich. Jednocześnie nadmieniamy, iż wpłaty członków zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet składek i opłat zaległych z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Niniejszym zawiadamiamy, że w przypadku braku kworum na ZWZC RJKP w wyznaczonym powyżej terminie, ustala się termin drugiego ZWZC RJKP na dzień 22.06 br. na godz. 18:30

Z poważaniem
Jarosław Bętkowski
Sekretarz Klubu