Autor: rjkp

KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy

W imieniu powołanej przez Walne Zgromadzenie Członków Komisji Statutowej, przedstawiam do powszechnej konsultacji wśród Członków Klubu projekty:

– Statutu Klubu (pobierz statut )
– Regulaminu przyjmowania Członków Klubu (pobierz regulamin)

Zdaniem członków komisji dokumenty te powinny służyć integracji, zwiększeniu poczucia wspólnoty, poszerzeniu udziału członków w aktywnej działalności na rzecz Klubu oraz zapewnieniu bezpiecznego bytu i rozwoju Klubu w przyszłości.

Uznaliśmy, że oba te projekty powinny być przyjęte na zasadach consensusu. Dlatego zwracamy się do wszystkich członków zwyczajnych i wspierających aby wyrazili swoje opinie i uwagi w kwestii zaproponowanych projektów.

Treść projektów będzie dostępna: na stronie internetowej Klubu www.rjkp.pl, na tablicy ogłoszeń, do pobrania u Bosmana, oraz zostanie rozesłana drogą mailową na adresy znane komisji.

Swoje uwagi można przesyłać członkom komisji mailowo, przekazywać im osobiście lub pozostawiać w Bosmanacie.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi opiniami komisja przedstawi ostateczny projekt pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków lub, jeżeli będzie taka potrzeba, zorganizuje dla zainteresowanych otwartą dyskusję typu „okrągły stół” jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem.

Uwagi proszę przesyłać do 15 grudnia 2021.

Z Żeglarskimi Pozdrowieniami
Jerzy Mainka

OTWARTE REGATY RZEMIEŚLNIKA

21.08.2021 (sobota)

Data i miejsce regat: Regaty zostaną rozegrane w dniu 21.08.2021 r.(sobota) na Jeziorze Kierskim w Poznaniu. Na przystani RJKP
Start do pierwszego wyścigu przewidziany na godz.13.00

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
🔸 Przepisami Regatowymi żeglarstwa lSAF
🔸 Przepisami Polskiego Związku Żeglarskiego dla regat sportowo -rekreacyjnych
🔸 Regulaminem rozgrywania i punktacji regat sportowo rekreacyjnych Pucharu Prezesa WOZŻ
🔸 Niniejszym zawiadomieniem o regatach i instrukcją żeglugi.

lnstrukcja Żeglugi opracowana będzie przez SG i wywieszona na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem regat.

Regaty zostaną rozegranie w klasach : T1, T2, T3, TR, Omega Turystyczna

Warunki uczestnictwa:
🔸 dokonanie zgłoszenia od godz.12.00 do l2.30
🔸 wpłacenie wpisowego w wysokości 40,-PLN od jachtu kabinowego; 30,-PLN omega
🔸 posiadanie odpowiednich uprawnień żeglarskich
🔸 posiadanie ubezpieczenia oc jachtu

Nagrody: Medale i dyplomy

Zakończenie regat i wręczenie nagród planowane jest na godz.17.30 w dniu regat