Autor: rjkp

KOMUNIKAT

Zarząd RJKP i Komisja statutowa uprzejmie przypominają, że zebranie w sprawie statutu Klubu odbędzie się w środę 7 września o godz. 19 na terenie klubu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Z żeglarskimi pozdrowieniami
Jerzy Mainka

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków RJKP

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez Komandora Klubu oraz rezygnacją skarbnika i sekretarza z funkcji członków Zarządu Klubu Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego zwołuje w dniu 20.07 br. o godzinie 19:00 w siedzibie Klubu RJKP w Kiekrzu ul. Wilków Morskich 45 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego.

Plan obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków RJKP:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej na NWZC RJKP.
 4. Sprawozdania ustępujących członków Zarządu RJKP z działalności za okres styczeń -czerwiec 2022 r.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli działań Zarządu za styczeń-czerwiec 2022r.
 6. Głosowanie Członków Walnego Zgromadzenia nad udzieleniem absolutorium dla ustępujących członków Zarządu RJKP za styczeń -czerwiec 2022r.
 7. Głosowanie nad zmianą Regulaminu Przyjęć Członków do RJKP z dnia 22.06.2022
  Proponowane zmiany :
  W pkt 111
  Podpunkt 2 Wykreślenie :

  • . dopłaca różnicę pomiędzy opłatą członka wspierającego, a składką członka zwyczajnego za dany rok

  Podpunkt 3 Treść po zmianach :

  • Zarząd Klubu weryfikuje spełnienie warunków formalnych i statutowych, a po pozytywnym wyniku weryfikacji, przedstawia kandydata na najbliższym WZC, w celu przegłosowania kandydatury.

  Podpunkt 4 Uzupełnienie o :

  • Głosowanie jest tajne
  • Po pozytywnym wyniku głosowania kandydat dopłaca różnicę pomiędzy opłatą członka wspierającego, a składką członka zwyczajnego za dany rok
  • _Na najbliższym posiedzeniu Zarząd Klubu wpisuje kandydata na listę członków zwyczajnych klubu. Nowy członek zwyczajny uzyskuje prawo głosu od następnego WZC


  Wybory uzupełniające :

 8. Wybór Komandora Klubu na okres do końca kadencji Zarządu
 9. Wybory uzupełniające do Zarządu 3 osoby
 10. Wolne głosy i wnioski Członków NWZC RJKP złożone na piśmie i przeprowadzenie głosowań nad wnioskami.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej z zaprotokołowanych wniosków i wyników głosowań.
 12.  Zakończenie obrad.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania mandatu dla członka zwyczajnego na NWZC RJKP będzie uregulowana sytuacja
finansowa względem RJKP w zakresie zapłaconych składek członkowskich. Jednocześnie nadmieniamy, iż wpłaty członków
zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet składek i opłat zaległych z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Niniejszym zawiadamiamy, że w przypadku braku kworum na NWZC RJKP w wyznaczonym powyżej terminie, ustala się termin drugiego NWZC RJKP na dzień 20.07 br. na godz.19:30

pobierz : REGULAMIN PRZYJĘĆ CZŁONKÓW do RJKP_proponowana_zmiana (doc)

Z poważaniem
Marek Berdychowski
W-ce Komandor Klubu