OTWARTE REGATY RZEMIEŚLNIKA

21.08.2021 (sobota)

Data i miejsce regat: Regaty zostaną rozegrane w dniu 21.08.2021 r.(sobota) na Jeziorze Kierskim w Poznaniu. Na przystani RJKP
Start do pierwszego wyścigu przewidziany na godz.13.00

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
🔸 Przepisami Regatowymi żeglarstwa lSAF
🔸 Przepisami Polskiego Związku Żeglarskiego dla regat sportowo -rekreacyjnych
🔸 Regulaminem rozgrywania i punktacji regat sportowo rekreacyjnych Pucharu Prezesa WOZŻ
🔸 Niniejszym zawiadomieniem o regatach i instrukcją żeglugi.

lnstrukcja Żeglugi opracowana będzie przez SG i wywieszona na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem regat.

Regaty zostaną rozegranie w klasach : T1, T2, T3, TR, Omega Turystyczna

Warunki uczestnictwa:
🔸 dokonanie zgłoszenia od godz.12.00 do l2.30
🔸 wpłacenie wpisowego w wysokości 40,-PLN od jachtu kabinowego; 30,-PLN omega
🔸 posiadanie odpowiednich uprawnień żeglarskich
🔸 posiadanie ubezpieczenia oc jachtu

Nagrody: Medale i dyplomy

Zakończenie regat i wręczenie nagród planowane jest na godz.17.30 w dniu regat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RJKP

Zawiadomienie

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15.06 br. o godzinie 18:00 w siedzibie Klubu RJKP w Kiekrzu ul. Wilków Morskich 45 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego.

Plan obrad ZWZC RJKP:

  1. Otwarcie obrad i zagajenie Komandora Klubu.
  2. Wybór przewodniczącego obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej na ZWZC RJKP.
  4. Sprawozdania członków Zarządu RJKP o działaniu Zarządu za 2020 r. w tym: sprawozdanie Komandora Klubu, Skarbnika Klubu i Komandora ds. sportowych.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej w sprawie kontroli działań Zarządu za 2020r.
  1. Głosowanie Członków Walnego Zgromadzenia nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu RJKP za 2020r.
  2. Zmiana Statutu . Treść Statutu dostępna na stronie Klubu rjkp.pl lub u Komandora Jana Czaprackiego 505 080 505 .
  3. Wolne głosy i wnioski Członków ZWZC RJKP i przeprowadzenie głosowań nad wnioskami.
  4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej z zaprotokołowanych wniosków i wyników głosowań.
  5. Zakończenie obrad.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania mandatu dla członka zwyczajnego na ZWZC RJKP będzie potwierdzona przez Skarbnika Klubu uregulowana sytuacja finansowa względem RJKP w zakresie zapłaconych składek członkowskich. Jednocześnie nadmieniamy, iż wpłaty członków zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet składek i opłat zaległych z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Niniejszym zawiadamiamy, że w przypadku braku kworum na ZWZC RJKP w wyznaczonym powyżej terminie, ustala się termin drugiego ZWZC RJKP na dzień 15.06 br. na godz. 18:30

Z poważaniem
Jarosław  Bętkowski
Sekretarz  Klubu