Kategoria: Komunikaty klubowe

KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy

W imieniu powołanej przez Walne Zgromadzenie Członków Komisji Statutowej, przedstawiam do powszechnej konsultacji wśród Członków Klubu projekty:

– Statutu Klubu (pobierz statut )
– Regulaminu przyjmowania Członków Klubu (pobierz regulamin)

Zdaniem członków komisji dokumenty te powinny służyć integracji, zwiększeniu poczucia wspólnoty, poszerzeniu udziału członków w aktywnej działalności na rzecz Klubu oraz zapewnieniu bezpiecznego bytu i rozwoju Klubu w przyszłości.

Uznaliśmy, że oba te projekty powinny być przyjęte na zasadach consensusu. Dlatego zwracamy się do wszystkich członków zwyczajnych i wspierających aby wyrazili swoje opinie i uwagi w kwestii zaproponowanych projektów.

Treść projektów będzie dostępna: na stronie internetowej Klubu www.rjkp.pl, na tablicy ogłoszeń, do pobrania u Bosmana, oraz zostanie rozesłana drogą mailową na adresy znane komisji.

Swoje uwagi można przesyłać członkom komisji mailowo, przekazywać im osobiście lub pozostawiać w Bosmanacie.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi opiniami komisja przedstawi ostateczny projekt pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków lub, jeżeli będzie taka potrzeba, zorganizuje dla zainteresowanych otwartą dyskusję typu „okrągły stół” jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem.

Uwagi proszę przesyłać do 15 grudnia 2021.

Z Żeglarskimi Pozdrowieniami
Jerzy Mainka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RJKP

Zawiadomienie

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15.06 br. o godzinie 18:00 w siedzibie Klubu RJKP w Kiekrzu ul. Wilków Morskich 45 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego.

Plan obrad ZWZC RJKP:

  1. Otwarcie obrad i zagajenie Komandora Klubu.
  2. Wybór przewodniczącego obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej na ZWZC RJKP.
  4. Sprawozdania członków Zarządu RJKP o działaniu Zarządu za 2020 r. w tym: sprawozdanie Komandora Klubu, Skarbnika Klubu i Komandora ds. sportowych.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej w sprawie kontroli działań Zarządu za 2020r.
  1. Głosowanie Członków Walnego Zgromadzenia nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu RJKP za 2020r.
  2. Zmiana Statutu . Treść Statutu dostępna na stronie Klubu rjkp.pl lub u Komandora Jana Czaprackiego 505 080 505 .
  3. Wolne głosy i wnioski Członków ZWZC RJKP i przeprowadzenie głosowań nad wnioskami.
  4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej z zaprotokołowanych wniosków i wyników głosowań.
  5. Zakończenie obrad.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania mandatu dla członka zwyczajnego na ZWZC RJKP będzie potwierdzona przez Skarbnika Klubu uregulowana sytuacja finansowa względem RJKP w zakresie zapłaconych składek członkowskich. Jednocześnie nadmieniamy, iż wpłaty członków zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet składek i opłat zaległych z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Niniejszym zawiadamiamy, że w przypadku braku kworum na ZWZC RJKP w wyznaczonym powyżej terminie, ustala się termin drugiego ZWZC RJKP na dzień 15.06 br. na godz. 18:30

Z poważaniem
Jarosław  Bętkowski
Sekretarz  Klubu