Kategoria: Komunikaty klubowe

KOMUNIKAT

Zarząd RJKP i Komisja statutowa uprzejmie przypominają, że zebranie w sprawie statutu Klubu odbędzie się w środę 7 września o godz. 19 na terenie klubu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Z żeglarskimi pozdrowieniami
Jerzy Mainka

KOMUNIKAT

Koleżanki i koledzy

W imieniu komisji statutowej przesyłam końcową wersje statutu RJKP, którą zamierzamy przedstawić na WZC, w celu przegłosowania.
Obecna wersja powstała w wyniku wymiany poglądów zarówno pomiędzy członkami komisji, jak i w wyniku przeprowadzonych konsultacji wśród członków klubu.
Niektórzy członkowie przesłali swoje uwagi do treści statutu na piśmie.
Komisja uwzględniła nadesłane i zasłyszane uwagi o treści merytorycznej oraz te, które zdaniem komisji zasłużyły na uwzględnienie.
Komisja w swoim działaniu starała się stworzyć STATUT, który uwzględni i uporządkuje podział kompetencji pomiędzy władzą ustawodawcza jaką jest WZC a wykonawczą jaką jest Zarząd.
Cele jakie komisja uznała za podstawowe to: zabezpieczenie interesów członkowskich wszystkich członków klubu oraz jego rozwoju w przyszłości , wzrost liczebności członków oraz zwiększenie aktywności członków poprzez poszerzenie udziału we władzach klubu.
Zdaniem komisji przedstawiany STATUT nikogo nie dyskryminuje i nie jest wymierzony przeciwko komukolwiek.

pobierz STATUT : STATUT 2022

Regulamin przyjęć członków.

Komisja postanowiła również przygotować i przedstawić na WZC Regulamin przyjmowania członków.
Obowiązujący statut RJKP w§ 7 p 1 mówi o przyjmowaniu jak największej liczby członków, natomiast § 18 p 6 daje uprawnienie WZC do zatwierdzania regulaminów wewnętrznych.

Ponieważ przez wiele lat Zarząd wykazywał w tej dziedzinie niczym nieuzasadnioną obstrukcję, ani nie przyjmował nowych członków zwyczajnych ani nie zaproponował regulaminu przyjęć. Komisja wyszła z inicjatywą pomocy Zarządowi w tej kwestii.

Wnioskuję również o umieszczenie głosowań nad statutem i regulaminem przyjęć członków w porządku obrad najbliższego WZC

Informuje jednocześnie, że STATUT w przedstawionej postaci uzyskał akceptacje prawną Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.

pobierz REGULAMIN : Regulamin 2022

Z żeglarskimi pozdrowieniami
Jerzy Mainka
Przewodniczący Komisji Statutowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RJKP

Zawiadomienie

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 22.06 br. o godzinie 18:00 w siedzibie Klubu RJKP w Kiekrzu ul. Wilków Morskich 45 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego.

Plan obrad ZWZC RJKP:
1. Otwarcie obrad i zagajenie Komandora Klubu.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej na ZWZC RJKP.
4. Sprawozdania członków Zarządu RJKP o działaniu Zarządu za 2021 r. w tym: sprawozdanie Komandora Klubu, Skarbnika Klubu i Komandora ds. sportowych.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej w sprawie kontroli działań Zarządu za 2021r.
6. Głosowanie Członków Walnego Zgromadzenia nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu RJKP za 2021.
7. Wystąpienie Przedstawiciela Komisji Statutowej .
8. Wystąpienie Komandora Klubu .
9. Głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu
10. Wolne głosy i wnioski Członków ZWZC RJKP i przeprowadzenie głosowań nad wnioskami.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej z zaprotokołowanych wniosków i wyników głosowań.
12. Zakończenie obrad.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania mandatu dla członka zwyczajnego na ZWZC RJKP będzie potwierdzona przez Skarbnika Klubu uregulowana sytuacja finansowa względem RJKP w zakresie zapłaconych składek członkowskich. Jednocześnie nadmieniamy, iż wpłaty członków zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet składek i opłat zaległych z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Niniejszym zawiadamiamy, że w przypadku braku kworum na ZWZC RJKP w wyznaczonym powyżej terminie, ustala się termin drugiego ZWZC RJKP na dzień 22.06 br. na godz. 18:30

Z poważaniem
Jarosław Bętkowski
Sekretarz Klubu