KOMUNIKAT

Koleżanki i koledzy

W imieniu komisji statutowej przesyłam końcową wersje statutu RJKP, którą zamierzamy przedstawić na WZC, w celu przegłosowania.
Obecna wersja powstała w wyniku wymiany poglądów zarówno pomiędzy członkami komisji, jak i w wyniku przeprowadzonych konsultacji wśród członków klubu.
Niektórzy członkowie przesłali swoje uwagi do treści statutu na piśmie.
Komisja uwzględniła nadesłane i zasłyszane uwagi o treści merytorycznej oraz te, które zdaniem komisji zasłużyły na uwzględnienie.
Komisja w swoim działaniu starała się stworzyć STATUT, który uwzględni i uporządkuje podział kompetencji pomiędzy władzą ustawodawcza jaką jest WZC a wykonawczą jaką jest Zarząd.
Cele jakie komisja uznała za podstawowe to: zabezpieczenie interesów członkowskich wszystkich członków klubu oraz jego rozwoju w przyszłości , wzrost liczebności członków oraz zwiększenie aktywności członków poprzez poszerzenie udziału we władzach klubu.
Zdaniem komisji przedstawiany STATUT nikogo nie dyskryminuje i nie jest wymierzony przeciwko komukolwiek.

pobierz STATUT : STATUT 2022

Regulamin przyjęć członków.

Komisja postanowiła również przygotować i przedstawić na WZC Regulamin przyjmowania członków.
Obowiązujący statut RJKP w§ 7 p 1 mówi o przyjmowaniu jak największej liczby członków, natomiast § 18 p 6 daje uprawnienie WZC do zatwierdzania regulaminów wewnętrznych.

Ponieważ przez wiele lat Zarząd wykazywał w tej dziedzinie niczym nieuzasadnioną obstrukcję, ani nie przyjmował nowych członków zwyczajnych ani nie zaproponował regulaminu przyjęć. Komisja wyszła z inicjatywą pomocy Zarządowi w tej kwestii.

Wnioskuję również o umieszczenie głosowań nad statutem i regulaminem przyjęć członków w porządku obrad najbliższego WZC

Informuje jednocześnie, że STATUT w przedstawionej postaci uzyskał akceptacje prawną Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.

pobierz REGULAMIN : Regulamin 2022

Z żeglarskimi pozdrowieniami
Jerzy Mainka
Przewodniczący Komisji Statutowej