KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy

W imieniu powołanej przez Walne Zgromadzenie Członków Komisji Statutowej, przedstawiam do powszechnej konsultacji wśród Członków Klubu projekty:

– Statutu Klubu (pobierz statut )
– Regulaminu przyjmowania Członków Klubu (pobierz regulamin)

Zdaniem członków komisji dokumenty te powinny służyć integracji, zwiększeniu poczucia wspólnoty, poszerzeniu udziału członków w aktywnej działalności na rzecz Klubu oraz zapewnieniu bezpiecznego bytu i rozwoju Klubu w przyszłości.

Uznaliśmy, że oba te projekty powinny być przyjęte na zasadach consensusu. Dlatego zwracamy się do wszystkich członków zwyczajnych i wspierających aby wyrazili swoje opinie i uwagi w kwestii zaproponowanych projektów.

Treść projektów będzie dostępna: na stronie internetowej Klubu www.rjkp.pl, na tablicy ogłoszeń, do pobrania u Bosmana, oraz zostanie rozesłana drogą mailową na adresy znane komisji.

Swoje uwagi można przesyłać członkom komisji mailowo, przekazywać im osobiście lub pozostawiać w Bosmanacie.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi opiniami komisja przedstawi ostateczny projekt pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków lub, jeżeli będzie taka potrzeba, zorganizuje dla zainteresowanych otwartą dyskusję typu „okrągły stół” jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem.

Uwagi proszę przesyłać do 15 grudnia 2021.

Z Żeglarskimi Pozdrowieniami
Jerzy Mainka