Miesiąc: maj 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RJKP

Zawiadomienie

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15.06 br. o godzinie 18:00 w siedzibie Klubu RJKP w Kiekrzu ul. Wilków Morskich 45 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego.

Plan obrad ZWZC RJKP:

  1. Otwarcie obrad i zagajenie Komandora Klubu.
  2. Wybór przewodniczącego obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej na ZWZC RJKP.
  4. Sprawozdania członków Zarządu RJKP o działaniu Zarządu za 2020 r. w tym: sprawozdanie Komandora Klubu, Skarbnika Klubu i Komandora ds. sportowych.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej w sprawie kontroli działań Zarządu za 2020r.
  1. Głosowanie Członków Walnego Zgromadzenia nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu RJKP za 2020r.
  2. Zmiana Statutu . Treść Statutu dostępna na stronie Klubu rjkp.pl lub u Komandora Jana Czaprackiego 505 080 505 .
  3. Wolne głosy i wnioski Członków ZWZC RJKP i przeprowadzenie głosowań nad wnioskami.
  4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej z zaprotokołowanych wniosków i wyników głosowań.
  5. Zakończenie obrad.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania mandatu dla członka zwyczajnego na ZWZC RJKP będzie potwierdzona przez Skarbnika Klubu uregulowana sytuacja finansowa względem RJKP w zakresie zapłaconych składek członkowskich. Jednocześnie nadmieniamy, iż wpłaty członków zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet składek i opłat zaległych z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Niniejszym zawiadamiamy, że w przypadku braku kworum na ZWZC RJKP w wyznaczonym powyżej terminie, ustala się termin drugiego ZWZC RJKP na dzień 15.06 br. na godz. 18:30

Z poważaniem
Jarosław  Bętkowski
Sekretarz  Klubu